Thông tin Bảo vệ môi trường

Thứ Bảy, 1/4/2023 |

Văn bản pháp quy

Năm 2023, Bộ TN&MT sẽ trình ban hành 26 văn bản quy phạm pháp luật

01/02/2023 2:22:33 PM Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa ký ban hành Quyết định số 107/QĐ-BTNMT Phê duyệt Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó sẽ xây dựng và trình ban hành 26 văn bản quy phạm pháp luật.

>> Văn bản quy phạm pháp luật về biến đổi khí hậu
>> Tải về văn bản môi trường
>> Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường (2013 - 2016)
 

Theo Quyết định, năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng và trình ban hành 26 văn bản quy phạm pháp luật gồm: 05 văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ và 21 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cụ thể,  Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng và trình Chính phủ 03 dự thảo Luật quan trọng. Đó là Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và Luật Địa chất và Khoáng sản. Đồng thời trình Chính phủ 02 Nghị định gồm: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết Luật Khoáng sản; Nghị định thay thế Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn.

Cùng với đó xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 21 thông tư thuộc các lĩnh vực: Môi trường (01); Khí tượng thủy văn (04); Biển và Hải đảo (01); Biến đổi khí hậu (04), Đo đạc và Bản đồ (05); Viễn thám (04) và lĩnh vực khác (02).

Lĩnh vực Môi trường: Thông tư quy định về ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường;

Lĩnh vực Khí tượng thủy văn: Thông tư thay thế Thông tư số 30/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin dữ liệu KTTV đối với trạm KTTV chuyên dùng; Thông tư thay thế Thông tư số 45/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn; Thông tư thay thế Thông tư số 70/2015/TT-BTNMT ngày 23/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động; Thông tư thay thế Thông tư số 40/2016/TT-BTNMT ngày 19/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường.

Lĩnh vực Biển và Hải đảo: Thông tư hướng dẫn điều tra, đánh giá, xác định thiệt hại và lập hồ sơ bồi thường thiệt hại về môi trường do dầu tràn

Lĩnh vực Biến đổi khí hậu: Thông tư hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch; Thông tư thay thế Thông tư số 17/2015/TT-BTNMT ngày 06/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác về tăng trưởng các-bon thấp giữa Việt Nam và Nhật Bản; Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thu gom, vận chuyển, lưu giữ, tái chế, tái sử dụng và xử lý các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal; Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm kê khí nhà kính; đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lĩnh vực chất thải.

Lĩnh vực Đo đạc bản đồ: Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000; Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000; Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000; Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000; Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:250.000, 1:500.000, 1:1000.000.

Lĩnh vực viễn thám: Thông tư quy định kỹ thuật giám sát ngập lụt bằng công nghệ viễn thám; Thông tư quy định kỹ thuật giám sát tình hình khai thác khoáng sản bằng công nghệ viễn thám; Thông tư quy định kỹ thuật giám sát mực nước lưu vực sông ngoài biên giới bằng công nghệ viễn thám; Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia xây dựng bộ dữ liệu tính toán phát thải các-bon sử dụng tư liệu viễn thám.

Lĩnh vực khác: Thông tư quy định công tác thi đua khen thưởng của ngành tài nguyên và môi trường; Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường.

Bộ trưởng, các Thứ trưởng trực tiếp chỉ đạo xây dựng, xin ý kiến của Ban cán sự đảng Bộ và trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ được Bộ trưởng giao chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm: Tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định pháp luật; thực hiện đúng tiến độ xây dựng và trình ban hành, bảo đảm chất lượng văn bản quy phạm pháp luật được giao xây dựng; Chịu trách nhiệm cá nhân trước Bộ trưởng về tiến độ, chất lượng của văn bản quy phạm pháp luật được giao xây dựng; trường hợp có vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện phải kịp thời báo cáo Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng phụ trách để bảo đảm tiến độ, chất lượng theo quy định.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế đôn đốc, theo dõi, tổng hợp tiến độ thực hiện Chương trình, định kỳ hàng tháng báo cáo Bộ trưởng tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình; cho ý kiến, thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật;

Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ đôn đốc, tổng hợp, theo dõi việc xây dựng, ban hành và thẩm định các dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật;

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp Vụ trưởng Vụ Pháp chế bố trí kinh phí với định mức cao nhất theo quy định của pháp luật để bảo đảm thực hiện và hoàn thành Chương trình.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động tham gia đề xuất, góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu; tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chi tiết nội dung Quyết định tải TẠI ĐÂY.

MTX
Share |

Dầu gội đầu ftec

Các tin khác:

Ăn rau củ quả nhiều màu tốt cho sức khỏe

Ăn rau củ quả nhiều màu tốt cho sức khỏe

Nhà dinh dưỡng học Wu Peifen nhấn mạnh rằng tốt nhất nên ăn đủ 5 màu thực phẩm mỗi ngày, hoặc ít nhất là 3 màu và nắm bắt nguyên tắc đơn giản “càng nhiều màu càng tốt cho sức khỏe”. Xem thêm bài khác

Xem các video khác

Nuoc rua bat Ftec

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng như thế nào tới môi trường chung toàn cầu: